tvzg.pl

Telewizja Zielona Góra

Komunikat Urzędu Miasta Zielona Góra na temat zasad funkcjonowania
Serwis informacyjny

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512 z późn.zm.) ze względu na sytuację epidemiczną Urząd Miasta Zielona Góra wprowadza ograniczenia w obsłudze Mieszkańców.
Sprawy można załatwiać w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP.


W holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 jest wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać do urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynkach urzędu będzie odbywać się w wydzielonych, bezpiecznych strefach, z zachowaniem środków ochrony osobistej, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczenia realizacji usług publicznych:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego wydłuża czas realizacji wniosków o wydanie odpisów
aktów stanu cywilnego z 10 dni do 30 dni.
Urząd Stanu Cywilnego realizuje swoje zadania po wcześniejszym umówieniu
interesanta w godzinach pracy urzędu. Wyjątkiem jest sporządzenie aktu zgonu.
Wizytę w USC można umówić pod nr telefonów:

 • rejestracja zgonu tel. 68 45 64 946 lub 945
 • rejestracja urodzenia dziecka, uznanie ojcostwa tel. 68 45 64 949 lub 942
 • zapewnienie do ślubu tel. 68 45 64 943 lub 949
 • powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa tel. 68 45 64 945
  lub 943 lub 949
 • rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego tel. 68 45 64 941 lub 943
 • sprostowanie, uzupełnienie aktów stanu cywilnego tel. 68 45 64 941 lub 943 lub
  944
 • zmiana imion i nazwisk tel. 68 456 49 44 lub 941
  Wnioski w sprawach niewymagających osobistej wizyty w urzędzie
  można złożyć osobiście do skrzynki w holu budynku Urzędu Miasta przy
  ul. Podgórnej 22, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo elektronicznej
  platformy usług administracji publicznej- adres urzędu: /umzg/SkrytkaESP

Maksymalna liczba osób biorących udział w uroczystościach zawarcia
związku małżeńskiego na sali ślubów w Ratuszu to 20 osób.
Limit 20 osób nie obejmuje Kierownika USC, Państwa Młodych,
świadków, muzyków oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowanie
dystansu społecznego.
Nie ma możliwości toastu po zawarciu małżeństwa.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje swoje zadania po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu interesanta pod numerem telefonu 68 475-18-23.

Informacje ogólne można uzyskać pod numerem 68 475-18-22.

Sprawy związane z dowodami osobistymi (złożenie wniosku o wydanie
dowodu osobistego, zgłoszenie utraty bądź uszkodzenia dowodu, zgłoszenie
nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, zgłoszenie bądź cofnięcie
zawieszenia e-dowodu), a także ewidencją ludności (zameldowanie,
wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrót, uzyskanie
zaświadczenia o zameldowaniu) można realizować drogą elektroniczną za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub
portalu obywatel.gov.pl.
Dokumenty przesyłane w formie dokumentu elektronicznego winny być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo
podpisem zaufanym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu: /umzg/SkrytkaESP

Uwaga!
• cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, a także pozostali cudzoziemcy
nieposiadający nadanego numeru PESEL nie mogą meldować się
drogą elektroniczną,
• wniosków o wydanie dowodu osobistego i innych zgłoszeń związanych
z dowodami osobistymi nie można wysyłać za pośrednictwem
operatora pocztowego ani wrzucać do urny umieszczonej przed
urzędem,
• zgłoszeń meldunkowych nie można wysyłać za pośrednictwem
operatora pocztowego ani wrzucać do urny umieszczonej przed
urzędem

Rejestracja pojazdów, prawa jazdy

Realizacja zadań w zakresie rejestracji pojazdów
i uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Komunikacji – ul. Sienkiewicza 8a
I. Informacje ogólne

 1. Wydział Komunikacji obsługuje interesantów po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę.
 2. Rezerwacja wizyt w Wydziale odbywa się za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
  www.rezerwacja.zielona-gora.pl
  Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą skorzystać przy rezerwacji terminu wizyty z pomocy
  pracownika wydziału komunikacji dzwoniąc pod numer telefonu: 68 4564906 lub 68 4564907 w godzinach
  12.00 – 14.00.

II.

 1. Od dnia 01.01.2020 r. wszedł w życie przepis1) nakazujący obowiązek zgłoszenia w wydziale komunikacji
  w terminie nieprzekraczającym 30 dni faktu zbycia lub nabycia pojazdu oraz obowiązek zarejestrowania
  pojazdu (niebędącego pojazdem nowym) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii
  Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
 2. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
 3. Obowiązki określone w punkcie 1. dotyczą osób, które sprowadziły pojazd, nabyły lub zbyły po dniu
  31.12.2019 roku.
 4. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wydłużone zostały terminy (zawarte w punkcie 1.) z 30-tu dni
  do 180 dni. Przedłużony termin dotyczy jedynie pojazdów sprowadzonych/zbytych/nabytych w okresie
  pomiędzy 1 marca 2020 r. a 31 grudnia 2020 r.
 5. Od dnia 01.01.2021 r. ponownie obowiązują terminy określone w punkcie 1. Oznacza to, że zgłoszenia
  faktu zbycia lub nabycia pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego należy dokonać w ciągu
  30-tu dni. Niedotrzymanie tego terminu podlega karze, o której mowa w punkcie 2.
 6. Zgłoszenie nabycia pojazdu nie jest równoznaczne z jego przerejestrowaniem.
 7. Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać w następujący sposób:
  a) poprzez platformę e-PUAP – wpisać w przeglądarce internetowej: ePUAP, zalogować się do serwisu,
  wejść w zakładkę Katalog Spraw, wybrać Motoryzacja i Transport, wybrać „zawiadomienie o
  zbyciu/nabyciu pojazdu”. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest dokument UPP (Urzędowe
  Poświadczenie Przedłożenia),
  b) korespondencyjnie – wypełnione zawiadomienie (do pobrania Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
  Miasta Zielona Góra w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Rejestracja pojazdów – Zgłoszenie nabycia
  pojazdu lub Zgłoszenie zbycia pojazdu) oraz kopię dowodu własności należy przesłać do Wydziału
  Komunikacji (adres: 65-443 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 8a),
  c) dokumenty, o których mowa w punkcie a) złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku
  Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22,
  d) osobiście – po zarezerwowaniu terminu wizyty pod adresem: www.rezerwacja.zielona-gora.pl

III.

 1. W przypadku gdy ważność: prawa jazdy, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy,
  uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji
  wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej
  uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego upływa w okresie obowiązywania
  stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od
  dnia odwołania stanu epidemii.
 2. Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane
  tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od
  dnia odwołania stanu epidemii – o ile pojazd spełnia warunki dopuszczenia do ruchu i posiada ważne
  badanie techniczne.

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 28 kwietnia 2021 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wznawiają porady osobiste w reżimie sanitarnym i po
uprzednim umówieniu.

Możliwe są też nadal porady telefoniczne- na wniosek osoby uprawnionej.


Porady tylko po uprzednim umówieniu. Zapisy pod numerem telefonu 68 45 64 834.

Żródło: BIP Zielona Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *